Süreçlerimiz

Ayrıştırma:

 

 

Hızla artan dünya nüfusu neticesinde doğal kaynaklar her geçen gün azalmaktadır. Doğal kaynakların tüketimini azaltmak için ayrıştırma yolu ile maddesel geri dönüşüm gerçekleştirilmekte, elde edilen ikincil hammaddeler ile üretilen ürünler döngüsel ekonomiye katkı sağlamaktadır.

 

 

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY):

 

Evsel veya Endüstriyel kaynaklı ısıl değer içeren atıkların çeşitli fiziki işlemlerden geçirildikten sonra yakma veya beraber yakma tesislerinin kullanabileceği mevzuatlarla standartları belirlenmiş yakıt türüdür.

Yakma veya beraber yakma (örn. Çimento) tesislerinde alternatif yakıt olarak ATY kullanımı;

–        Fosil yakıt tüketimi azalmasından dolayı doğal kaynakların korunmasına,

–        Fosil yakıtlardan kaynaklanan sera gazlarını azalmasına,

–        Yakma veya beraber yakma tesislerinin enerji maliyetlerinin azalmasına,

–        Atık Düzenli Depolama tesislerine gidecek atıkların azalmasıyla düzenli depolama,

sahalarının ömrünün uzamasına katkıda bulunmaktadır.

 

1. Sınıf Düzenli Depolama:

 

Sürekli üreten toplumların meydana getirdiği katı atıklar doğal çevreyi olumsuz yönde etkilemektedir. Oluşan katı atıkların çevreye ve insan sağlığına yönelik oluşturduğu tehditler asgariye indirilmelidir. Bu sebeple yakılması veya geri kazanımı / geri dönüşümü mümkün olmayan atıklar için en efektif çözüm düzenli depolamadır.

1.sınıf düzenli depolama tesisi; özel mühendislik yöntemleriyle inşa edilen, kalıcı bir alt yapının temin edildiği, sızıntı sularının toplanarak arıtıldığı, atıkların koordinatlı şekilde depolandığı, işletme esnasında ve sonrasında kontrol altında tutulan bertaraf tesisidir. Tesise kabul edilen atık analizinin “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Ek‐II ” ‘ye uygun olması ve katı formda olması gerekir. Düzenli depolama tesisinde yakma külleri, fiziksel ve kimyasal işlem kalıntıları, arıtma çamurları, asbest içeren atıklar, tehlikeli madde içeren yıkıntı atıkları, kontamine topraklar gibi katı formda olan atıklar çevreye zarar vermeden uygun bir şekilde depolanır.

 

Çamur Kurutma:

 

Evsel veya endüstriyel amaçlı kullanılan veya kullanılacak suların arıtılması ile içeriğindeki kirleticiler arıtma çamuru oluşturmaktadır. Arıtma çamurları içeriğinde bulunan ağır metaller, bakteriler ve tehlikeli kimyasallardan dolayı çevre ve insan sağlığı açısından risk içermektedir. Yüksek nem içeren bu atıklar; çamur kurutma işletmemizde susuzlaştırılarak atık yakma/ beraber yakma (çimento) tesislerinde enerji geri kazanımı amaçlı veya içeriğine bağlı olarak alternatif hammadde olarak kullanılmaktadır.

 

 

Endüstriyel Atık sahibi, bu web sitesinde bulunan Atık Teklif Formu’nu doldurup gönderir. Atığının kabul edildiğine dair bilgi kendisine ulaşınca mevzuata uygun şekilde endüstriyel atığını Depolama Alanımıza sevk eder.